Sorularınız var mı? Bizimle temas kurmaktan çekinmeyin:
anklinaro@atauni.edu.tr

Yönerge

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

ANESTEZİYOLOJİ KLİNİK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA OFİSİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AMAÇ

MADDE 1 Bu Yönerge, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı, Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofisi’nin faaliyet alanlarını, amaçlarını, yönetim organlarının çalışma şekillerini, görev, yetki ve sorumluluklarına ilişkin esasları düzenlemek amacıyla hazırlanmıştır.

KAPSAM

MADDE 2 Bu Yönerge, Atatürk Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofisi’nin örgütlenme şeklini faaliyet alanlarını, görevlilerin yetki ve sorumluluklarına ilişkin hükümleri ve Atatürk Üniversitesi birim / öğretim elemanlarını kapsar.

DAYANAK

MADDE 3 Bu Yönerge, aşağıda belirtilen mevzuat ve konuya ilişkin olarak Atatürk Üniversitesi tarafından hazırlanan ilgili Yönergelerde yer alan esaslara dayanılarak hazırlanmıştır.

 1. a) 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu
 2. b) 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu
 3. c) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrolü Kanunu

TANIMLAR

MADDE 4 Bu Yönergede geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir;

Üniversite: Atatürk Üniversitesini

Rektör: Atatürk Üniversitesi Rektörünü

Rektör Yardımcısı: Atatürk Üniversitesi, Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofisin’den sorumlu Rektör Yardımcısını

Birim: Atatürk Üniversitesine bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama Merkezlerini

Yönetim Kurulu: Atatürk Üniversitesi Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofisi’nin Yönetim Kurulunu

Senato: Atatürk Üniversitesi Senatosunu

Dekan: Atatürk Üniversitesi Fakülte Dekanlarını

Müdür: Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlerini

Araştırma Merkezi: Atatürk Üniversitesi  Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofisi’ni

Araştırma Merkezi Hizmet Birimi: Atatürk Üniversitesi Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofisi Hizmet Birimini

Koordinatör (Başkan): Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofisi Koordinatörünü

Koordinatör Yardımcısı (Başkan Yardımcısı): Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofisi Koordinatör Yardımcısını

Yönetim kurulu: Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofisinde tam veya yarı zamanlı görevlendirilmiş öğretim üyelerini

Danışma Kurulu: Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofis’inde Atatürk Üniversitesi birimlerini temsil eden öğretim elemanlarını

Araştırma Görevlileri: Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofis’inde tam veya yarı zamanlı görevlendirilmiş araştırma görevlilerini

Araştırma Uzmanları: Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofis’inde çalışan uzmanları

Araştırmacı: Yürüttüğü bilimsel araştırma için, Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofis’inden klinik araştırma için danışmanlık talep eden Atatürk Üniversitesi öğretim elemanlarını, araştırma görevlilerini ve lisansüstü öğrencilerini

Danışman: Bilimsel araştırmalara danışmanlık sağlayacak öğretim elemanlarını

Araştırma: Üniversite içi ve/veya dışı ulusal ve/veya uluslararası kurum yada kuruluşlarca fonlanan, sonuçlarının alanında evrensel ve ulusal ölçülerde bilime, ülkenin ve/veya bölgenin endüstriyel, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen bilimsel öğrenme-çalışmalarını ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Anesteziyoloji Klinik Araştırma ve Uygulama Ofisi’nin Görev ve Çalışma Alanları

 MADDE 5  Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofis’nin görev ve çalışma alanları;

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesinde araştırma kültürünü güncelleştirerek geliştirmek, klinik araştırmalar hakkında eğitim vermek, bilimsel değeri yüksek, tıp bilimine ve tıbbi pratik uygulamalara yön veren bilimsel yayın ve projelerin sayısını artırmak, multi-centre çalışmaların bir parçası olmak, yabancı bilim insanlarını üniversitemize çekmek ve tüm bunların sonucundada fakültemize ulusal ve uluslararası tanınırlık ve prestij kazandırmak, uluslararasılılaşama, uluslararası çok merkezli çalışmalar yapmak ve ulusal (BAP,TUBİTAK) ve uluslararası finansman desteği almak, muitidisipliner yaklaşımla Atatürk Üniversitesi bünyesindeki Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Meslek Yüksekokulu, Araştırma ve Uygulama Merkezleri ile ortaklaşa bilimsel projeler geliştirmek amacıyla öğretim elemanlarını ve lisansüstü öğrencilerini hedef alan faaliyetlerde bulunmak

Öğretim elemanlarına ve  lisansüstü öğrencilere bilimsel araştırmalarında, aşağıdaki hususlarda danışmanlık yapmak:

 • Araştırma konusunu tanımlama
 • Literatür taraması
 • Araştırma protokolü oluşturma/yazma
 • Etik kurul onay
 • Klinik Araştırmaların (ilaç klinik araştırmaları, tıbbi cihazlar ile yapılacak klinik araştırmalar, kök hücre klinik araştırmaları ve genetik araştırmaları ile bunun dışındaki araştırmalar) yapılabilmesi için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Başkanlığına bağlı İlaç, Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Başkan Yardımcılığı ve bunun altında Klinik Araştırmalar Daire Başkanlığından onay almak
 • Veri toplama
 • Verilerin girilmesi ve yönetilmesi
 • Veri analizi
 • Veri kalitesi ve veri idaresi,
 • İstatistiksel modelleme,
 • Analiz sonuçlarının interpretasyonu,
 • Raporlama

Sağlık alanında istatistiksel düşünmenin ve istatistiksel akıl yürütmenin öğretim elemanları ve lisansüstü öğrenciler arasında yaygınlaşmasını ve daha iyi anlaşılmasını ve istatistiksel tekniklerin daha iyi kullanılabilmesini sağlamak amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlemek

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofisi Yönetimi, Organları, Görev, Yetki ve Sorumlulukları

 YÖNETİM VE ÖRGÜT

MADDE 6  Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofisi’nin organları; Yönetim kurulu (Koordinatör, koordinatör yardımcısı, Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofisinden sorumlu rektör yardımcısı ), danışma kurulu, kurullar ve  birimlerden oluşur.

 REKTÖR YARDIMCISI

MADDE 7 Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofis’inden sorumlu Rektör Yardımcısını ifade eder

 REKTÖR YARDIMCISI’NIN GÖREVLERİ

MADDE 8 Rektör Yardımcısı; Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofisi’nin faaliyetleri ve resmi yazışmalarından sorumludur.

 KOORDİNATÖR/BAŞKAN

MADDE 9 Başkan; Klinik Bilimler Araştırma deneyimine sahip ve Üniversitemiz Tıp Fakültesi  anabilim dallarından birisinde tam zamanlı görev yapan öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten Başkan yeniden görevlendirilebilir. Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofisi’nin çalışmalarından Rektöre karşı sorumludur. 

KOORDİNATÖR/BAŞKANIN GÖREVLERİ

MADDE 10 Başkanın görevleri şunlardır;

Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofisi’ni temsil ve ilgili kurullara başkanlık etmek

Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofisi’nin çalışmalarını düzenlemek, kurulların, araştırma görevlilerinin, araştırma uzmanlarının ve idari personelin düzenli ve etkin çalışmasını sağlamak

Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofisi Kurullarının gündemini hazırlamak, toplantıya çağırmak

Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofisi yıllık faaliyet raporu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını hazırlamak ve Rektör’ün onayına sunmak.

 KOORDİNATÖR YARDIMCISI / BAŞKAN YARDIMCISI

MADDE 11 Başkan Yardımcısı; Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofisi Başkanı’nın önerisi üzerine Rektör tarafından Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofisi çalışmalarına yardımcı olmak üzere, öğretim üyeleri arasından bir öğretim üyesi başkan yardımcısı olarak dört yıl için görevlendirilir.  Başkan görevde bulunmadığı zamanlarda kendisine vekâlet eder. Vekâlet süresi altı ayı aştığı takdirde yeni bir Başkan görevlendirilir. Başkanın görev süresinin dolması veya herhangi bir sebeple görevinden ayrılması halinde Başkan Yardımcısının da görevi sona erer.

KOORDİNATÖR YARDIMCISI/BAŞKAN YARDIMCISININ GÖREVLERİ

MADDE 12

Koordinatör/Başkan tarafından yapılan iş bölümüne uygun olarak verilen görevleri yürütmek,

Koordinatörün/Başkanın görevde bulunmadığı zamanlarda Koordinatörlük/Başkanlık görevini vekâleten yürütmek

KURULLAR

MADDE 13 Kurulların çalışmasında aşağıdaki ilkelere uyulur;

Klinik Bilimler Araştırma danışmanlığı ve eğitimi çalışmalarını iş bölümü çerçevesinde yürütmek üzere Başkan’ın önerisi ve Rektör’ün onayı ile merkezin çalışma alanlarında danışma ve eğitim komisyonları, birimleri ve grupları kurulabilir.

Merkez’in akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, usulüne göre, Rektörlükçe tahsis edilecek kadrolar ile sözleşmeli personel atama esaslarına göre sağlanacak kadrolar veya 2547 sayılı Kanunun maddesi gereği Rektör tarafından görevlendirilecek elemanlarla karşılanır.

Merkez’de gerekli sekretarya, saymanlık,istatistik, tercümanlık, medikal çizim (güzel sanatlar ve tasarım), hukuki danışmanlık, danışmanlık ve uzmanlık için uygun niteliklere sahip ve sayıda üniversite elemanları görevlendirilebilir.

YÖNETİM KURULU

MADDE 14 Yönetim Kurulu üyeleri,  Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalında görevli öğretim üyeleri arasından veya üniversitemizin diğer fakültelerinde görev yapmakla beraber SCI, SSCI Expanded, AHCI Arts, Educational Index, API (Architectural Publication Index), AI (Art Index), DAII (Desing and Applied Arts Index) dâhilindeki dergilerde yayını, yayınlarına atıfı olan öğretim üyeleri arasından Başkanın önerisi üzerine Rektör tarafından bir yıl için görevlendirilen en az 4 üyeden oluşur. Başkan ve Başkan yardımcıları bu kurulun doğal üyesidir. Görev süresi dolan üye yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi dolmadan görevden ayrılan üyenin yerine yeni bir üye görevlendirilir.

Yönetim Kurulu, Başkanın daveti üzerine toplanır.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 15

Yönetim Kurulu;

Bu yönergenin 5. maddesinde yer alan, Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofisi’nin görevlerini yerine getirmesine ve çalışmalarını yapmasına katkı sağlamak,

Başkanın hazırlayacağı yıllık çalışma raporunu değerlendirmek ve değerlendirme sonuçlarını rapor halinde Rektörlüğe sunmak, görevlerini yürütmekle yükümlüdür.

DANIŞMA KURULU

MADDE 16

Danışma Kurulu;

Araştırma Merkezinden sorumlu Rektör Yardımcısı, Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından önerilerek Rektör tarafından bir yıl süreyle görevlendirilen, SCI, SSCI Expanded, AHCI Arts, Educational Index, API (Architectural Publication Index), AI (Art Index), DAII (Desing and Applied Arts Index) dâhilindeki dergilerde yayını, yayınlarına atıfı olan öğretim üyelerinden oluşur.

DANIŞMA KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 17

Yönetim kurulunun önerileri doğrultusunda birimlerindeki bilim insanlarını Anesteziyoloji Klinik Araştırma Ve Uygulama Ofisi ile bağlantı kurmaya  teşvik eder.

Araştırma Merkezinin faaliyetlerine ilişkin bilgileri etkin bir şekilde birimlerine duyurur.

Araştırma Merkezi’nin faaliyetlerine ilişkin birimde bilgilendirme toplantıları yapar.

Birimlerden gelen görüşleri Araştırma Merkeziyle paylaşır.

 

ARAŞTIRMA MERKEZİ HİZMET BİRİMİ

MADDE 18 Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından, Araştırma Merkezi’nin faaliyet alanı kapsamında verilecek görev ve sorumlulukları yerine getiren araştırma görevlileri,  istatistikçi, hemşire, sekreter, Web sitesi görevlisi, yabancı dil destek personeli, medikal çizim destek personeli, Tıp Fakültesi ve hemşirelik öğrencisi ve uzmanlardan oluşur.

ARAŞTIRMA MERKEZİ HİZMET BİRİMİNİN GÖREVLERİ

MADDE 19

Araştırma Merkezi’nin faaliyetleri kapsamındaki yazışmaları yürütür.

Araştırma Merkezi Web-sitesi bilgilerini güncelleyerek bilim insanlarına gerekli duyuruları yapar.

Başkan ve Başkan Yardımcısı tarafından, Araştırma Merkezi’nin faaliyet alanı kapsamında verilecek görev ve sorumlulukları yerine getirir.

Üniversitenin öğretim elemanlarına ait danışmanlık taleplerinin yönetimi süreci Araştırma Merkezi Hizmet Birimi tarafından yürütülür.

Danışmanlık taleplerinin uygun bir formatta alınması, ön değerlendirme yapılması, konunun uzmanı danışmanlara iletilmesi, görüşme zamanlarının ayarlanması, sonuçların iletilmesi bu birimin görevidir.

Yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında görev alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Son Hükümler

HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER

MADDE 20 Yönergede hüküm bulunmaması halinde 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Atatürk Üniversitesi yönergeleri, Atatürk Üniversitesi Yönetim Kurulu kararları ve ilgili faaliyeti ilgilendiren mevzuat ve sözleşmedeki esaslar uygulanır.

YÜRÜRLÜK

MADDE 21 Bu Yönerge Atatürk Üniversitesi Senatosu’nun onayladığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

YÜRÜTME

MADDE 22 Bu Yönerge hükümlerini Atatürk Üniversitesi Rektörü yürütür.